Krav om politiattest i Svolvær Idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Svolvær Idrettslag/SIL Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i SIL Fotball i samråd med:

Stian Haugnes
e-post: leder@silfotball.net 
telefon: 995 71 027
eller hans stedfortreder:
Trine Arntsen
e-post: trine-ar@lofotkraft.net
telefon: 917 69 806

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for, og undertegnes av søker. SIL Fotball utsteder en bekreftelse til politiet som vedlegges søknaden til politiet. Ta kontakt på e-post over for å få denne tilsendt. 

  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ovennevnte personer uoppfordret og umiddelbart etter mottak av slik attest.

SIL Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Med vennlig hilsen

Styret i Svolvær Idrettslag, Fotball

Svein Egil Torbergsen