Svolvær Idrettslags Solidaritetsfond

7.april vedtok hovedstyret i Svolvær IL å opprette et solidaritetsfond. I etterkant av dette har idrettslaget fått tildelt 40 000,- fra Nordland Idrettskrets og Samfunnsløftet til fondet.

Statutter

Fondets formål

Solidaritetsfondet er en egen ordning i idrettslaget som skal nyttes til å dekke deltakerkostnader for barn og ungdom. Det kan være dekning av treningsavgift, medlemskontingent, deltakelse på stevner/ turnering, nødvendig utstyr, transport ol. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en økonomisk krevende situasjon. Søknader til klubbens solidaritetsfond skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag/ grupper internt i klubb. Støtteordningen er tillitsbasert.

Mottakere

Medlemmer i aldergruppene 6-12 og 13-19 år der økonomi er en barriere for idrettsdeltagelse. Mottakere av støtte fra fondet må være medlem/aktiv i Svolvær Idrettslag.

Bakgrunn

«Svolvær Idrettslags Solidaritetsfond» ble vedtatt etablert av hovedstyret i Svolvær Idrettslag 17.04.2023. Solidaritetsfondet administreres av hovedstyret i Svolvær IL. Undergruppene i Svolvær Idrettslag er forpliktet å bidra med 40,- per medlem til fondet årlig. Dette beregnes 31.12 hvert år.

Søknader behandles fortløpende.

Søknad sendes til: leder@silweb.no

v/ Maichel Lind, leder i hovedlaget Svolvær Idrettslag

For spørsmål om Solidaritetsfondet: ta kontakt med Svein Egil Torbergsen. Mail: sveinegil@silfotball.net / tlf: 92251337

Under følger informasjon om fondet på engelsk og ukrainsk:

Svolvær IL Solidarity Fund

 The purpose of the fund

The solidarity fund is a separate arrangement within the club that is intended to cover participation costs for children and youths. It could include covering training fees, membership fees, participation in competitions/tournaments, necessary equipment, transportation, etc. The solidarity fund is not meant to fully finance anyone´s sport participation but rather to provide an opportunity to seek assistance/support in financially challenging situations. Applications to the club´s solidarity fund should generally be individual and not from teams/groups within the club. This support system is based on trust.

Recipients

Members in the age group of 6-12 and 13-19 years where finances are a barrier to sports participation. Recipients of support from the fund must be a member/active participant in the club.

 Background

“Svolvær IL Solidarity Fund” was established by the main board of Svolvær IL on April 17th, 2023. The solidarity fund is administered by the main board of Svolvær IL. The subgroups within Svolvær IL are obligated to annually contribute Nok40 per member to the fund. This calculation is made on December 31st each year.

 Applications will be processed continuously.

 Applications should be sent to: leder@silweb.no

Attn: Maichel Lind, Head of the Main Board, Svolvær IL.

Фонд солідарності спортивної команди м. Свольвер

 Мета фонду:

Фонд солідарності є окремою угодою спортивної команди, мета якої є покриття грошових витрат для дітей та молоді, які є членами команди. До цих витрат входить плата за тренування, членський внесок, участь на зустрічах / турнірах, необхідне обладнання, транспорт тощо.

Фонд солідарності не створений з метою повного фінансування осіб-учасників команди, але має на меті бути використаним для допомоги / підтримки тих, хто має важке фінансове становище. Анкети на розгляд будуть розглянуті в першу чергу в індивідуальному порядку, а не від команди чи груп клубу. Схема підтримки заснована на довірі.

 Одержувачі підтримки:

Учасники вікових груп 6-12 та 13-19 років для котрих можливість брати участь у спорті обмежена через економічні обставини. Ті, хто стане одержувачем підтримки даного фонду, мають стати активними членами спортивної команди Свольвера.

 Історія формування фонду:

«Фонд солідарності спортивної команди м. Свольвер» було затверджено виконавчим комітетом спортивної команди 17.04.2023.

Адміністрацією фонду буде займатися виконавчий комітет. Підгрупи спортивної команди зобовʼязані надавати фінансову допомогу фонду у розмірі 40 крон щорічно з кожного учасника колективу. Підсумок проводиться 31.12 щорічно.

Заяви розглядаються на постійній основі.

 Анкети на розгляд відправляти на адресу: leder@silweb.no

На ім’я Maickel Lind (Maйкел Лінд) - менеджер головної команди спортивного клубу