Aktiviteter

Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. En rekrutteringsplan med en ansvarlig bidrar til en stabil og forutsigbar klubbdrift. Dommerne har en naturlig plass og rekrutteres tidlig og bredt. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krever solid implementering og oppfølging av klubbens trenere gjennom treneransvarlig.

Rekruttering

Klubben har en plan som beskriver hvordan vi rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud. For å sikre kontinuitet arbeidet og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at planen er så beskrivende at nye tillitsvalgte enkelt kan videreføre arbeidet fra tidligere sesonger.

Rollebeskrivelse rekruttering og oppstartsansvarlig

Sportsplan

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turneringsbestemmelser osv. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste redskapet for at ”Klubben er sjef”.

Sportsplan - Barn

Sporsplan - Ungdom

Lagleder

Trener

Gjennom kriteriekravet i Kvalitetsklubb gis noen føringer på funksjoner som klubben må ha på plass. Ett av kriteriene for å bli kvalitetsklubb er å ha en eller flere roller som ivaretar noen kjerneoppgaver for styring av god aktivitet. En kvalitetsklubb skal ha en trenerveileder. Funksjonen skal ivareta oppfølging av klubbens trenere. Klubben har i tillegg retningslinjer som sier noe om forventninger til hvordan våre trenere skal oppføre seg overfor utøvere, foreldre og andre når de representerer klubben.

Retningslinjer trenere SIL Fotball

Trenerveileder

Dommer

Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben. Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull deltakelse i vår idrett. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette. Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

Rollebeskrivelse Dommerkoordinator

Reiseleder

Retningslinjer for reiseledere

Utstyrsansvarlig

Rollebeskrivelse utstyrsansvarlig