Samfunn og verdiarbeid

Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Verdisett og Fair play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for våre aktive er et felles ansvar. Klubben må sørge for at viktige rutiner som politiattester er ivaretatt. Gjennom klubbens aktivitet er det gode muligheter til å sette samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. rusforebygging, trafikksikkerhet og doping.

Fair Play

Fair play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen. For å ha et konstant fokus og systematikk i arbeidet skal klubben ha en plan for Fair play-arbeidet og en ansvarlig for implementering.

Fair Play - Diverse informasjon hos NFF

Rollebeskrivelse Fair Play Ansvarlig

Fair Play kontrakt for spillere

Fair Play møte

Fair play vert på hjemmekamp

Sosialt

Verdier

En kvalitetsklubb er avhengig av at de grunnleggende verdier og retningslinjer er forankret hos alle på alle nivåer. Klubben skal derfor avholde årlige møter på alle nivåer i klubben for å sikre dette, og målgruppene er trenere/ledere, spillere og foreldre. På denne måten vil man sikre at medlemmene er godt kjent med og støtter opp om klubbens virksomhet.

Hjemmekamper

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

Fair play vert på hjemmekamp

Kampforberedelser

Retningslinjer barn og ungdom

NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen er tuftet på NFF's visjon og aktivitetsverdier eksplisitt uttalt i Handlingsplanen 2012 - 2015. Disse bygger på Idrettens barne- og ungdomsbestemmelser.

Verdimøte

Politiattest

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Krav om politiattest i SIL Fotball

Trygge rammer

All aktivitet i fotball-Norge bygger på NFFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling.

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Skader og forsikring

Skader er en del av fotballhverdagen, men det er mye klubben kan gjøre for å forebygge skader og hjelpe spillerne på best og raskest mulig måte når en skade er oppstått.